Met alle ogen gericht op de eerste coronavaccins startten we het jaar 2021 met een lach en een traan. Vreugdevol en vol goede moed werd er een Europese vaccinatiestrategie uitgewerkt en kregen verschillende burgers een eerste prik. Europa koopt eindelijk samen vaccins aan en ziet dat het werkt. …

Het hele jaar al zijn alle ogen gericht op de rechtsstaat, en hoe die in verschillende EU-landen onder druk staat. In januari vraagt de Europese Commissie het Europees Hof op te treden tegen Polen, omdat de regering daar rechters onder druk zet om hun politieke lijn te volgen. Later roepen…

Hilde Vautmans

Europees parlementslid @reneweurope en gemeenteraadslid van de stad Sint-Truiden @openvld.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store